Uprzejmie informujemy, że Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o. realizuje projekt „APAP - ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ PRACA dla osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:

1. identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu, opracowanie Indywidualnego Planu Działania

2. indywidualne wsparcie pomagające ukierunkować i zoptymalizować wysiłki zmierzające do znalezienia zatrudnienia

3. opieka osobistego Doradcy i Mentora Zawodowego

4. warsztaty integracji i rozwoju;

5. szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika projektu oraz do potrzeb lokalnego rynku pracy;

6. płatne staże -> 3 lub 6-miesięczne;

7. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy

8. zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże. Korzyści dla Uczestników projektu Korzyści dla Pracodawców przyjmujących osobę na staż · stypendium stażowe podczas stażu u Pracodawcy · zaświadczenie o ukończeniu stażu · bezpłatne szkolenia kończące się uzyskaniem uprawnień zawodowych · opieka osobistego doradcy i mentora zawodowego; · zwrot kosztów dojazdu · zdobycie doświadczenia zawodowego · bezpłatne przeszkolenie osoby na potrzeby konkretnego Pracodawcy · możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnymi kandydatami · brak ponoszenia kosztów związanych z odbywanym stażem.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki: - zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego - w wieku od 15 do 29 lat - bierne zawodowo, które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą (nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy) Studenci studiów zaocznych są osobami, które mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem spełnienia powyższych kryteriów. W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby zmotywowane do podjęcia pracy zamieszkujące tereny wiejskie. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Uprzejmie prosimy o przekazanie powyższych informacji osobom zainteresowanym. Szczegółowe informacje oraz

kontakt w sprawie Projektu udziela: Biuro projektu: Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6, 31-436 Kraków tel./fax 12 412 13 00, 519-746-920 e-mail: biuro@gdp-krakow.pl