Zarządzenie nr  4/ 2017

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem

z dnia 14 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie: przyjęcia  „Zasad udzielania pomocy na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla dzieci z rodzin zastępczych oraz przyznawania środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego
w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w ramach zadań powiatu w zakresie realizacji zadań fakultatywnych w 2017 r.  w dziale 82 504 -Rodziny Zastępcze”

 

działając na podstawie:

 

· art. 83 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za­stępczej (Dz. U. z 2016 poz. 575 ze zm.),

· art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za­stępczej (Dz. U. z 2016 poz. 575 ze zm.) 

oraz:


•upoważnienia nr 3/2016 z dnia 1 marca 2016 r. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej
•§ 8 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zakopanem z dnia 25 maja 2012 r.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem zarządza, co następuje:

 

§ 1


•Dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania może być przyznawane rodzinom zastępczym raz  w roku

- wysokość dofinansowania nie może przekraczać 400 zł  na jedno dziecko.
•środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego mogą być przyznawane rodzinom zastępczym niezawodowym i zawodowym  raz na kwartał, po przedstawieniu faktur
i rachunków oraz dowodów ich opłacenia za poniesione wydatki w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

- dofinansowanie może być wypłacane do wysokości 50 zł miesięcznie na jedną osobę, zgodnie z art. 83 ust.2 wyż. cyt. ustawy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 r.