Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem informuje, że w 2017 r. na terenie Powiatu Tatrzańskiego realizuje finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pilotażowy program p.n.: „Aktywny samorząd”.

Wnioskodawcy – osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc finansową:

Moduł I:
• Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
• Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
• Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
• Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
• Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
Terminy:
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie - 1 marzec 2017 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:

1. dla Modułu I –   30 sierpień 2017 r.

2. dla Modułu II:

• 30 marzec 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),

• 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

 

Wysokość dofinansowania:
1. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I wynosi, w przypadku:
1) Obszaru A:
a) w Zadaniu nr 1 – 5.000 zł,
        b) w Zadaniu nr 2 – 2.100 zł, w tym:
– dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,
– dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością   
   zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem
   i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł;
2) Obszaru B:
a) w Zadaniu nr 1:
    – dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,
    – dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
    – dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
b) w Zadaniu nr 2:
    – dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
    – dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia; 
3) Obszaru C:
   a) w Zadaniu nr 2 – 2.000 zł,
   b) w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
      – w zakresie ręki – 9.000 zł,
      – przedramienia – 20.000 zł,
      – ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
      – na poziomie podudzia – 14.000 zł,
      – na wysokości uda (także przez staw kolanowy)  – 20.000 zł,
      – uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,
      z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie  
      wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy
      wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta Państwowego Funduszu
      Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
   c) w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. b, 
   d) w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkania
       z ekspertem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub kosztów   
       dojazdu eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
       spotkania z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej
       niż 200 zł;
4) Obszaru D – 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów
     opieki nad jedną (każdą) osobą zależną. 
2. W ramach modułu II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących
     semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku: 
1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł;
2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;
3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie
    realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie
    od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest
    możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu
    wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
3.   Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty
      za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę,
      o której mowa w ust. 2pkt 3 lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie
      opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników


     Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na
     podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu lub Oddziału
     Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W opinii tej realizator
     programu lub Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
     wskazuje w szczególności: 
1)   proponowaną wysokość dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za
      przeprowadzenie przewodu doktorskiego; 
2)  uzasadnienie proponowanej decyzji, w tym:
     a) dotyczące wysokości dofinansowania, przede wszystkim ze względu na atrakcyjność
          kierunku nauki wybranego przez wnioskodawcę na otwartym rynku pracy,  
     b) wskazanie innych okoliczności zasługujących na indywidualne rozpatrzenie sprawy
      (na podstawie informacji przekazanych przez wnioskodawcę);
3) średni i najniższy, procentowy udział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w dofinansowanych przez realizatora programu kosztach:
a) opłaty za naukę (czesne) w ramach wniosków wnioskodawców, których przeciętny   
      miesięczny dochód przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2 pkt 3,
b) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, objętych
pomocą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w semestrze/półroczu, którego dotyczy proponowana decyzja;
      4)  wysokość limitu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
           w dyspozycji realizatora programu na dofinansowania w module II (na dzień sporządzenia
           opinii) wraz z informacją, czy decyzja wymaga zwiększenia tego limitu;
      5) wykaz analizowanych dokumentów stanowiących podstawę wydanej opinii.
4.  W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form
      kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę
      (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/
      kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe
      wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie
      przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
5.   Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 może być
      zwiększony, nie więcej niż o:
      1) 700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu;
      2) 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza
           miejscem zamieszkania;
      3) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
      4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub
           więcej) kierunkach studiów/nauki.
6.   Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 5 nie
      przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie
      wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie
      pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze
      środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu. 
7.   Wyliczona kwota dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne), o której mowa w ust. 2
      pkt 3 oraz ust. 4, ulega zmniejszeniu o 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca po
      pomyślnym ukończeniu nauki objętej w ramach programu dofinansowaniem ze środków
      Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie danej formy
      edukacji na poziomie wyższym, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej
      samej formy edukacji na poziomie wyższym chyba, że wnioskodawca:
1) ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; albo
2) jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym, wówczas zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki (czesne) - nie obowiązuje.

 


8. Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust.
    2 pkt 1 i ust. 5, ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego
     wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:
1) do 25% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
2) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
3) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym; 
4) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, 
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki. 
9.  Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie
    opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.
10. Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi
      programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego
      dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca   
      uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.
11. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż
      niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem
      studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego
      zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania
      kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.
12. Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach modułu II:
      1) każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków Państwowego Funduszu
          Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu)
          semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy
          także wsparcia udzielonego w ramach programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji
          Osób Niepełnosprawnych:
          a) „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
          b) „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” z uwzględnieniem
              pkt 2
      2) wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków Państwowego
          Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach większej liczby semestrów/   
          półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu - do czasu
          ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane
          zgodnie z planem/programem studiów;
3) decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez
wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4; 
4) wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru /półrocza /roku szkolnego lub
akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);
5) wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II,
z uwzględnieniem pkt 6;

6) na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu
w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5
            - nie ma zastosowania.
13. W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów
      doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie
      przewodu doktorskiego. 
14. Decyzję o wysokości pomocy dla wnioskodawcy podejmuje realizator programu, który ustala
      własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.
15. Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:
      1) w module I wynosi co najmniej:
          a) 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B, Zadanie nr 1, Obszaru C Zadania:
              nr 3 i nr 4,
          b) 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A, Zadanie nr 1 oraz Obszaru D,
          c) 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A: Zadanie nr 2;
      2) w module II - w zakresie kosztów czesnego:
           a) 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa
                w ust. 2 pkt 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy
                w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
b) 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa
w ust. 4 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają
z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),  z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
16. Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków
      Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
17. W sytuacji, gdy łączna wartość uzyskanego dofinansowania ze środków Państwowego
      Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu przekracza kwotę
      10.000 zł, wymagane jest zabezpieczenie udzielonego dofinansowania w formie określonej
       (wymaganej) przez realizatora programu.
18. Maksymalny koszt wynagrodzenia za jedną opinię eksperta Państwowego Funduszu
      Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi:
      1) w przypadku pierwszej wizyty - 300 zł brutto;
      2) w przypadku kolejnej wizyty - 150 zł brutto. 
19. Szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji formalnej wniosków: 
     1) opinia eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydana
         w 2016 roku do wniosku, zachowuje ważność dla weryfikacji formalnej tego wniosku – do
         dnia 31 grudnia 2017 roku;
     2) zaświadczenie lekarskie złożone przez wnioskodawcę do wniosku w 2016 roku, zachowuje
          ważność dla weryfikacji formalnej wniosku - do dnia 31 grudnia 2017 roku; 
     3) wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia
           umowy dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi spełniać także w terminie
           poniesienia kosztu objętego refundacją i/lub w okresie objętym refundacją kosztów;
4) wnioskodawca może uzupełnić wniosek o brakujące dane i/lub załączniki w terminie wskazanym przez realizatora programu; w module II realizator programu wyznacza wnioskodawcy w tym celu co najmniej 14-dniowy termin (liczony w dniach kalendarzowych)
5) Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:
a) Obszar A, Obszar B, Obszar C - Zadania 1 i 3 - pomoc może być udzielana co
3  lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
b) Obszar C - Zadania 2 i 4 - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.
6) Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem okresów, o których mowa w ust. 5, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:
a) pogorszenia stanu zdrowia, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania.
b) zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.
20. Dodatkowe wymagania w zakresie weryfikacji merytorycznej wniosków w ramach modułu I:  
      1) ekspertem (lekarzem specjalistą o specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawności  
           adresata programu) nie może być osoba, która aktualnie oraz w ciągu ostatnich 3 lat, była
           przedstawicielem prawnym lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź
           zarządzających lub pracownikiem firm oferujących sprzedaż towarów/usług będących
           przedmiotem wniosku; 
2) w celu rzetelnej oceny wniosku, ekspert, o którym mowa w pkt 1, powinien potwierdzić   
   stan faktyczny związany z dysfunkcją i potrzebą wyposażenia potencjalnego beneficjenta
   pomocy we wnioskowany przedmiot dofinansowania, o ile to możliwe z uwagi na sytuację
   zdrowotną osoby niepełnosprawnej – w trakcie konsultacji z udziałem potencjalnego
   beneficjenta pomocy;
3) W przypadku wniosku złożonego w obszarze, w którym nie występuje obowiązek
    opiniowania przez eksperta PFRON, który w trakcie jego oceny nasuwa wątpliwości co do
    możliwości pozytywnej weryfikacji pod względem kryterium dotyczącego rodzaju
    niepełnosprawności adresata programu lub co do celowości wnioskowanego
    dofinansowania, do podjęcia pozytywnej decyzji wymagana jest pozytywna opinia wydana
    przez eksperta.
4) ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w celu wyłonienia wniosków, które mają
   największe szanse na realizację celów programu; w związku z tym realizator programu
   będzie stosował punktowy system oceny wniosków, wyznaczając minimalny próg
   punktowy umożliwiający bieżące udzielanie dofinansowania; ustalenie zbioru kryteriów
           i ich wag należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem ust. 21; udzielenie
           dofinansowania wnioskodawcom, których wnioski uzyskały ocenę poniżej ustalonego przez
           realizatora programu minimalnego progu punktowego, uzależnione będzie od możliwości
           wynikających z wysokości ostatecznej puli środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
           Osób Niepełnosprawnych przekazanych realizatorowi programu.
21. Preferencje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługujące
      wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach modułu I: 
      1) w 2017 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są
          zatrudnione - suma punktów preferencyjnych nie może stanowić mniej niż 50%
          maksymalnej liczby punktów możliwych do udzielenia w ramach oceny merytorycznej
          wniosku; pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków określa realizator programu; 
      2) w sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazany realizatorowi programu przez
          Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie umożliwia udzielenia  
          dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu
          dofinansowania decyduje: 
          a) stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób,  że
              w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem
              niepełnosprawności, 
         a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyrażona w lit. a) nie prowadzi do wyboru
         wniosku do dofinansowania: 
         b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy, w ten sposób, że
              w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest
              najniższy.
22. Wnioski w ramach modułu II nie podlegają ocenie merytorycznej. 
23. Zakres pojęć - ilekroć w niniejszym dokumencie lub w programie mowa jest o:
     1) aktywności zawodowej – należy przez to rozumieć:
         a) zatrudnienie, lub
         b) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub 
         c) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu;
     2) opłacie za naukę (czesne) – należy przez to rozumieć opłatę pobieraną za naukę w szkole
         policealnej lub wyższej w okresie objętym umową dofinansowania; opłata za naukę (czesne)
         nie obejmuje innych opłat z tytułu usług edukacyjnych (przykładowo: opłaty związanej
         z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, za
         zajęcia nieobjęte planem studiów, za studia realizowane w języku obcym) ani innych opłat
         przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego (przykładowo za wydanie:
         legitymacji studenckiej i jej duplikatu, dyplomu ukończenia studiów, jego duplikatu oraz
         dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, itp.), które to koszty mogą być
         pokrywane przez beneficjenta pomocy ze środków dofinansowania przyznanego w formie
         dodatku na pokrycie kosztów kształcenia;
     3)  dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – należy przez to rozumieć nie wymagającą
          rozliczania kwotę przeznaczoną na wydatki wnioskodawcy związane z pobieraniem nauki;
4)  dysfunkcji narządu ruchu (w przypadku Obszaru A) – należy przez to rozumieć dysfunkcję
stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), wnioski mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu;
5) dysfunkcji narządu wzroku (w przypadku Obszaru B) - należy przez to rozumieć dysfunkcję
wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,
a także w przypadku:
a) gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu
     niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione
     przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek,
     ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie
     pola widzenia do 20 stopni, 
b)osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia - gdy wnioskodawca przedłoży
               zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba
               niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku
               lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni, przy czym
               osoby niepełnosprawne posiadające dysfunkcje narządu wzroku wymienione w lit. a
               i lit. b, są traktowane jak osoby niewidome;
6) dysfunkcji obu kończyn górnych (w przypadku Obszaru B) – należy przez to rozumieć stan
potwierdzony zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia, a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu wykluczającym lub znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikającą ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);
7) ekspercie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w przypadku
Obszaru C Zadanie nr 3 i nr 4) – należy przez to rozumieć specjalistę wojewódzkiego
z dziedziny rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii albo innego specjalistę
w tych dziedzinach, wskazanego przez jednego z wymienionych specjalistów, który prowadzi na terenie danego województwa długotrwałą opiekę protetyczną nad osobami po amputacjach kończyn; wyboru ekspertów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych dokonuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; ekspertem nie może być osoba, która aktualnie oraz w ciągu ostatnich 3 lat, była przedstawicielem prawnym lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem protezowni (zakładu ortopedycznego); ekspertom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługuje wynagrodzenie za wydanie opinii do wniosku zakwalifikowanego do dofinansowania, w zakresie:
a) stabilności procesu chorobowego wnioskodawcy,
b) rokowań co do zdolności wnioskodawcy do pracy w wyniku wsparcia udzielonego
    w programie, oraz o ile dotyczy:
c) celowości zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy   
    wnioskodawcy) i zwiększenia kwoty dofinansowania;

   8) gospodarstwie domowym wnioskodawcy – należy przez to rozumieć, w zależności od stanu
       faktycznego:
a) wspólne gospodarstwo – gdy wnioskodawca ma wspólny budżet domowy z innymi
osobami, wchodzącymi w skład jego rodziny,  lub
          b) samodzielne gospodarstwo – gdy wnioskodawca mieszka i utrzymuje się samodzielnie
              i może udokumentować, że z własnych dochodów ponosi wszelkie opłaty z tego tytułu, 
              przy czym wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów,
              zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/ opiekunów;
   9) Karcie Dużej Rodziny – należy przez to rozumieć dokument identyfikujący członka rodziny
wielodzietnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U.
z 2016 r., poz. 785) lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca objęty jest działaniami/ulgami adresowanymi do rodzin wielodzietnych, ujętymi w ramy programów, które pod różnymi nazwami funkcjonują w Polsce, bądź wprowadzonymi jako samodzielny instrument nieobudowany programem;
10) kolegium – należy przez to rozumieć kolegium utworzone zgodnie z ustawą z dnia 7 września
       1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.); 
11) kosztach kursu i egzaminów (w przypadku Obszaru A Zadanie nr 2) – należy przez to
       rozumieć koszty związane z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w kursie
       i przeprowadzeniem egzaminu, w tym także wszelkie opłaty z nimi związane oraz jazdy
       doszkalające; 
12) kosztach utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (Obszar C
        Zadanie nr 4) – należy przez to rozumieć koszty związane z utrzymaniem sprawności   
        technicznej protez/y kończyny górnej i/lub dolnej, w której zastosowano nowoczesne
        rozwiązania techniczne; 
13) miejscu zamieszkania – należy przez to rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego
       (art. 25 KC) miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu,
       będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego
       plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania
       nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale również zamiar stałego
       pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć
       tylko jedno miejsce zamieszkania;
14) nauce w szkole wyższej – należy przez to rozumieć naukę w następujących formach
       edukacji na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia,
       jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez
       szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym,
       zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu);
15) oprzyrządowaniu samochodu – należy przez to rozumieć dostosowane do indywidualnych
       potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia
       (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które
       umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub
       przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu
       rehabilitacyjnego;
16) osobie głuchoniewidomej – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną, która na   
       skutek równoczesnego uszkodzenia słuchu i wzroku napotyka bardzo duże trudności
       w wymianie informacji oraz w komunikowaniu się, stan ten musi być potwierdzony
       w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu lekarskim; 
17) osobie zależnej (w przypadku Obszaru D) – należy przez to rozumieć dziecko będące pod
        opieką wnioskodawcy i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu
        opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego,
        zespołu wychowania przedszkolnego); 
18) posiadaczu samochodu (w rozumieniu programu) – należy przez to rozumieć jego
       właściciela lub współwłaściciela; w przypadku osób niepełnoletnich i pozbawionych
       zdolności do czynności prawnych, posiadaczem samochodu jest wnioskodawca; 
19) poziomie jakości protez kończyny górnej – należy przez to rozumieć:
       a) poziom I - prosta proteza o funkcji głównie kosmetycznej ewentualnie z najprostszymi
           elementami mechanicznego ustawiania pozycji łokcia i nadgarstka; do wykonania
           w ramach limitu NFZ; nie przywraca nawet podstawowych funkcji utraconej ręki,
b) poziom II - proteza z prostymi elementami mechanicznymi oraz standardowym zawieszeniem na kikucie; w zasadzie możliwa do wykonania w ramach NFZ z niewielką dopłatą; nie uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu wystarczającym dla podjęcia aktywności zawodowej,
       c)  poziom III - proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym
            zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo
            dobrym wykończeniem kosmetycznym; uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu
            umożliwiającym podjęcie aktywności zawodowej,
       d) poziom IV - proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane bioelektryczne i mechaniczne - tzw. hybrydowa); proteza w części bioelektrycznej sterowana impulsami z zachowanych grup mięśniowych; w znacznym stopniu pozwala na uniezależnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana przez pacjentów,
w szczególności z powodu znacznej wagi; 
  20) poziomie jakości protez kończyny dolnej – należy przez to rozumieć:
        a) poziom I - proteza wykonana w ramach limitu NFZ; posiada najprostsze elementy mechaniczne; nie daje możliwości lokomocyjnych dla codziennego funkcjonowania pacjenta,
        b) poziom II - poziom podstawowy umożliwiający w miarę sprawne poruszanie się pacjenta; proteza taka jednak nie daje rzeczywistych możliwości intensywnego, bezpiecznego jej użytkowania potrzebnego do codziennej aktywności zawodowej,
        c) poziom III - poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent może otrzymać zaopatrzenie zapewniające takie możliwości lokomocyjne, aby mógł podjąć lub kontynuować aktywność zawodową,
        d) poziom IV - grupa najnowocześniejszych w świecie protez, także z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi; umożliwiają w niektórych przypadkach także aktywność sportową i rekreacyjną pacjentów;
  21) półroczu/semestrze – należy przez to rozumieć okres, na który może zostać przyznana pomoc finansowa na pokrycie kosztów nauki w szkole, obejmujący zajęcia dydaktyczne, sesję egzaminacyjną oraz obowiązkowe praktyki; 
  22) protezie kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C Zadanie nr 3 i nr 4) – należy przez to rozumieć protezę/protezy kończyny górnej i/lub dolnej na III lub IV poziomie jakości protez;
  23) przeciętnym miesięcznym dochodzie wnioskodawcy - należy przez to rozumieć dochód
        w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, o jakim mowa
        w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r.,
        poz. 1518), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek;
        dochody z różnych źródeł sumują się; w przypadku działalności rolniczej – dochód ten
        oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
        gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r. (Obwieszczenie Prezesa
        Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. - M.P. 2016  poz. 932),
        według wzoru: [(1.975 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym
        wnioskodawcy; 
24) przerwie w nauce (w przypadku modułu II) – należy przez to rozumieć przerwę
       w kontynuowaniu nauki, w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki,
       np. urlop dziekański, urlop zdrowotny;
25) sprzęcie elektronicznym lub jego elemencie lub oprogramowaniu – należy przez to
      rozumieć komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia
      i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia
      niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich); głównym
      kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla
      danego rodzaju dysfunkcji - potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną
      potencjalnego beneficjenta;
26) szkole policealnej – należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę policealną,
      utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.,
      poz. 1518);
 
27) szkole wyższej – należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę wyższą
      utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
      z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) lub uczelnię zagraniczną, a także szkołę wyższą i wyższe
      seminarium duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki
      wyznaniowe;
28) urządzeniach brajlowskich – należy przez to rozumieć elektroniczne urządzenia, zdolne
      tworzyć wypukłą formę informacji wyjściowej, możliwą do odczytania przy pomocy
      zmysłu dotyku;
29) wymagalnych zobowiązaniach – należy przez to rozumieć: 
      a) w odniesieniu do zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym – wszystkie bezsporne
          zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani
          przedawnione ani umorzone, 
c) w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych, wynikających z decyzji     
      administracyjnych wydawanych na podstawie przepisów k.p.a. – zobowiązania: 
          − wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane
             z upływem dnia, w którym decyzja stała się ostateczna – w przypadku decyzji,
             w których nie wskazano terminu płatności, 
          − wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane
             z upływem terminu płatności oznaczonego w decyzji – w przypadku decyzji
             z oznaczonym terminem płatności, 
          − wynikające z decyzji nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej
             wykonalności; 
30) zatrudnieniu – należy przez to rozumieć:
     a) stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony,
         jednakże nie krótszy niż 3 miesiące, 
     b) stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy
         o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas   
         określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
     c) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
         społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277), 
     d) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności
         gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829),
     e) zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż
         6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się),
     f) staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
        i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.)  okresy zatrudnienia
        wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie
        dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia; 
31) zdarzeniach losowych – należy przez to rozumieć potwierdzone przez właściwe jednostki
      zdarzenia, nieprzewidziane i niezawinione przez wnioskodawcę/podopiecznego
      wnioskodawcy, które były nie do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności,
      skutkujące utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przedmiotu dofinansowania w stopniu
      uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.